FEATUREDIkus LiuNewsSeguransa

PSIK Atua FUTL Tanba Edifísiu Ministériu Justisa La’os Merkadu

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Prezidente Komisaun ‘B’ Trata ba Asuntu Seguransa no Defeza iha Parlamentu Nasionál (PN), Deputadu José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’, hateten intervensaun Polísia Sientifiki Investigasaun Kriminal (PSIK) hasoru reprezentante Front Universitáriu Timor-Leste (FUTL), nu’udar seguransa ba instituisaun públiku, tanba edifísiu Ministériu Justisa la’ós merkadu ne’ebe tama tuir gostu.

“Kuandu presija atu ba hasoru Ministru Justisa, ida tenke delega tuir regra sira ne’ebé iha, kuandu delega ema barak konserteza segursansa tenke uza nia kompetensia hodi impoin seguransa ninian”, Prezidente Komisaun ‘B’ Trata ba Asuntu Seguransa no Defeza, Deputadu José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’, ba jornalista sira iha Uma Fukun PN, Kuarta (12/08).

Deputadu José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’, hateten lada’uk iha klareza kona-ba dezentendementu entre PSIK ho FUTL, maibe normalmente segguran tenke inpoi nia papél hodi asegura instituisaun públiku sira.

“Ha’u akompaña situasaun ne’ebé iha Front Mahasiswa Timor-Leste nia delegasaun, ne’e grupu bo’ot liu besik 20, entaun ne’e signifika ameasa ida ba instituisaun Polísia Sientífiku Investigasaun Kriminal (PSIK), tanba ne’e mak dala ruma ho delegasaun númeru ne’ebé barak liu ne’e mak PSIK impoin kompetensia”, akresenta Prezidente Komisaun B atual Deputadu FRETILIN, José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’.  

Ikus-liu, Somotxo, dehan karik joven sira sente katak atuasaun PSIK nian impede direitu, liberdade nu’udar sidadaun, tenki lori to’o  iha tribunal hodi buka solusaun. Ana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *